Новости города БезФормата.Ru
Моздок
Главные новости
 
Задать вопрос?

ФЭРНЭЙДЗАГ УТ, ДЗАНСОЛТЭ!

УЫРЫССАГ  эмбисонды дзырдэуы: кэсаг агуры кэм арфдэр, адэймаг та – кэм хуыздэр бынат. Эвэццэгэн, Дзансолты Валодя эмэ Луизэ дэр афтэ хъуыды кодтой, сэ цэрэн бынэттэ Эрэфы районы Задалескы хъэуы куы ныууагътой эмэ Мэздэджы районы Винограднэйы хъэумэ куы ралыгъдысты, уэд. Валодяйы фэстэ ма уыдис кэстэр эфсымэр, эмэ уымэн дэр бинонты хъуыддаг кэныны афон эрхэццэ. Ирон эгъдаумэ гэсгэ, хистэр эфсымэр рахицэн бинонтэй эмэ 1984 азы ралыгъд хохӕй быдырмӕ. Эмэ сэ Ирыстоны кадджындэр зэд – Задалесчы Нана дэр зэрдэбынэй афэндараст кодта. Винограднэйы хъэуы сын уыдис хиуэттэ, эмэ уыдонэй хъуыстой, Винограднэйы колхозы хорз кусджытэ кэй хъэуы уый, хъэууон рынчындоны та - медицинон хотэ.

Размэ цэуэг нэ фэллайы, уэлдайдэр йэм рэсугъд фидэн куы фенхъэлмэ кэсы уэд. Луизэ эмэ Валодя дэр куыстой, фэллад нэ зыдтой. Валодя уайтагъд кусын райдыдта колхозы, Луизэ та мэйы фэстэ - хъэууон рынчындоны медицинон хойэ, фэстэдэр - фельдшерэй. Эмэ уэдэ цы ми кодтаиккой, сэ эртэ сабийы сэ хъуыдис хъомыл кэнын.

Иу афэдзы эрдэг цардысты эххуырст фатеры, стэй сын колхоз радта иу зэронд хэдзар. Бинонтэн сэ царды уавэр кэд гыццыл фӕхуыздӕр, уӕддӕр сӕ бӕллиц уыдис хи хӕдзар, хи къона самал кӕнын. Сэ ӕддэкуыстӕй уӕлдай ма ӕрыгон бинонтэ хӕдзары дӕр фыдӕбон кодтой. Хохаг лӕг ӕнӕ фосӕй куыд хъуамӕ цӕра, зӕгъгӕ, Валодя сабыргай фос дарын райдыдта. Луизӕ дӕр эмзонд уыдис йӕ цардӕмбалимӕ – сывӕллӕтты дӕр урссаг куыннӕ хъуыдис!

Уӕдмӕ лэппутӕ байрӕзтысты ӕмӕ уайтагъд кӕрӕдзийы фӕстӕ Винограднэйы скъоламӕ уайын райдыдтой. Бирӕ рахъуыды–бахъуыдыйы фӕстӕ Луизӕ сфӕнд кодта йа куыст рынчындонӕй раивын скъолайы медицинон хойы бынатмӕ. Йӕ мызд скъолайы кусгӕйӕ зынгэ къаддӕр уыдис, фӕлӕ, цӕмӕй лӕппутӕм йӕ цӕстӕнгас хуыздӕр дара, уый тыххэй рахастой бинонтэ ахӕм уынаффӕ.

Фырыхъулы хуызӕн лэппутэ - ӕфсымӕртӕ Игорь, Ирбег ӕмӕ Аркади тынг зӕрдӕргъӕвд уыдысты ахуырмӕ. Фыццаг скъола каст фӕцис Игорь эмэ бацыдис ахуырмӕ Цэгат Кавказы Хэххон-металлургон институты металлургон факультетмӕ. Дыууӕ азы фэстӕ та уыцы институты экономикон факультетмӕ бацыд ахуырмӕ Ирбег дӕр. Кӕд уӕдмӕ Дзансолты бинонтӕ цардысты сӕхи хӕдзары, уӕддӕр дыууӕ студенты зын дарын куыд нӕ уыдаид! Лӕппутӕ цӕргэ хиуӕттӕм кодтой, фӕлӕ уӕддӕр мад ӕмӕ фыд алы къуыри дӕр хӕдзары цыдӕриддӕр хойрагэй уыдис, уымэй хай ӕрвыстой сэ цотӕн. Уӕдӕ сӕ фӕндаггаг, эхцайы фӕрӕзтӕ дӕр куыд нӕ хъуыдис. Игорь антыстджынӕй каст фӕцис институт ӕмӕ кусынмӕ ацыд дард цэгатаг Норильскмӕ. Уыцы аз фӕци каст скъола ӕфсымӕрты кӕстӕр - Аркади дӕр. Эмэ уый та бацыдис Хъӕууон-хӕдзарадон институты юридикон факультетмӕ. Ныййарджытӕ та сӕ уӕззау уаргъ хастой дарддӕр эмэ кэд цы-фэнды тыхст уавӕрты уыдысты, уӕддӕр сын сӕ цоты хорз ахуыр сӕ зӕрдӕтӕ рухс кодта. Эгъдауджын эфсымӕртӕ иттӕг хорз бӕрӕггӕнӕнтимӕ фесты каст институт. Фӕстӕдӕр ма райстой дыккаг уэлдӕр ахуырад дӕр. Никуы батыхсын кодтой са ныййарджыты. Суанг ма хӕдзармӕ цӕугӕйӕ дӕр-иу фыццаг сӕ мады афарстой, ома фӕндаггагӕй уӕ куы батыхсын кӕнӕм, зӕгъгӕ, - уыдысты бонзонгӕ. Луизӕ ныр дӕр йӕ цэстытӕ доны разилы, йэ цардыбонтӕ йӕ зӕрдыл куы ӕрлэууынц, уӕд. Нэ дзы рох кӕны йе ‘фсин ӕмӕ йӕ ныййарӕг мады ӕххуыстэ. Дыууӕ нанайы-иу арӕх арӕвдыдтой сӕ цоты цоты, рухс дзӕнӕты бадӕнт сӕ дыууӕ дӕр.

Хуыцауӕн табу уӕд, ралӕг сты Дзансолты ӕфсымӕртӕ. Хистӕр Игорь у Норильскы ӕрзӕтыссӕн фабрикӕйы хицау, йӕ дӕлбар кусы ӕртӕ мин адӕймагӕй фылдӕр, йэ куысты фэдыл арэх вэййы хорзэхгонд. Ирбег кусы Мӕздӕджы хъалонтӕ ӕмбырдгӕнӕн инспекцийы хайады хицауӕй. Кӕстӕр Аркадий дӕр кусы уым, уый та у инспекцийы разамонӕджы хӕдивӕг. Алкӕмӕн дӕр сэ ис бинонтӕ. Ницы хъуаг уадзынц Дзансолты кӕстӕртӕ сӕ ныййарджыты, на рох кэныц сӕ фыдӕлты зӕддоны бынат - Задалескы хъӕуы кувӕндон дӕр, ӕрвылаз эм цӕуынц, сӕхи йыл фӕдзӕхсынц.

Тынг амондджын хонынц сӕхи Валодя эмэ Луизӕ сӕ бирӕ фыдӕбон дзӕгъӕлы кӕй нӕ фӕцис, уый тыххӕй. Канд сӕ фырттӕй нӕ, фӕлӕ сӕ чындзытӕй дӕр сты тынг разы. Раст цыма хӕрз хотэ сты афтӕ А эмэ О йӕ цӕрынц. Хистӕр чындз - Индирэ у Тинаты Руслан эмэ Азӕйы чызг, йӕ кӕстӕр файнустытӕн у фӕзминаг йӕ уӕздандзинадӕй. Дыккаг чындз Лианӕ - Хъэрджынты Васили эмэ Райӕйы чызг (хъыгагӕн, Райӕ хӕрзӕрӕджы ӕнӕнхъӕлӕджы йӕ цардӕй ахицӕн ис, рухсаг уӕд). Лианӕ эдзухдӕр худӕнбылӕй кӕсы, Хуыцау йын бирӕ худӕн ӕмӕ хъазӕн бонтӕ раттӕд. Кӕстӕр чындз Мӕдинӕ Хъӕбӕлоты Володя эмэ Джульеттӕйы чызг, йӕ хистӕр файнустыты хорз миниуджытӕй алцӕмӕй дӕр ӕххӕст у. Уый ныр у йэхэдэг хэдзары эфсин (цэрынц Мэздэджы), эмэ йын энтысы. Стыр арфӕ кӕнынц Луизэ эмэ Валодя сӕ чындзыты ныййарджытӕн. Эвӕццӕгӕн, чындзыты хорз ӕфсинӕй кӕнгӕ дӕр у. Луизӕ йӕхӕдӕг дӕр фӕзминаг чындз уыдис мыггаджы ӕхсӕн. Стыр аргъ кодта йе ‘фсин ӕмӕ йӕ хицауӕн, кад эмэ радимӕ фэцард семӕ эмэ ныр йӕ кӕстӕртӕн дӕр амоны царды фӕзилӕнты раст фӕндаг иртасын. Бирӕ азты дӕргъы кусы хистӕр медицинон хойӕ. Йэ цардэмбал Валодя та кусы Винограднэйы хъэуы астэуккаг скъолайы директоры хэдивэгэй. Хъомыл кӕнынц сӕ цоты цот: ӕртӕ лӕппуйы ӕмӕ ӕртӕ чызджы. Хуыцау сӕ ноджыдӕр дард уӕрӕх ацӕуын кӕнӕд!

Адӕмы уарзынц, эмэ сӕ адӕм дӕр уарзынц. Уарзгӕ чи кӕны, уый йӕхӕдӕг дӕр уарзыны аккаг у. Эмӕ уымӕн вӕййы уарзӕгой зӕрдӕ амондджындӕр.

ЛАЛЫТЫ Лейлэ, Винограднэйы астэуккаг скъолайы ирон эвзаджы ахуыргэнэг.

(В семье Володи и Луизы Дзансоловых из с. Виноградного – трое сыновей, три невестки, три внука и три внучки…)

 

В производстве отдела по расследованию преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта следственного управления УМВД России по г, Владикавказу РСО-Алания находится материал проверки по факту ДТП.
23.08.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Североосетинские полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по РСО-Алания задержали мужчину, занимавшегося незаконным изготовлением и оборотом оружия.
23.08.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Автоинспекторы  Северной Осетии напомнили автовладельцам о правилах перевозки детей - ГИБДДСегодня инспекторы по пропаганде УГИБДД МВД по РСО-Алания на дорогах г. Владикавказа провели профилактические беседы с водителями проезжающего автотранспорта на тему соблюдения правил дорожного движения.
23.08.2017 ГИБДД
ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ ОТМЕТИЛ ВЫСОКУЮ АКТИВНОСТЬ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ТУРЦИЕЙ - Министерство экономического развитияОб этом Алексей Груздев сообщил в своем выступлении в ходе панельной сессии «Межрегиональное сотрудничество: создание комфортной среды» на Измирской международной ярмарке.
23.08.2017 Министерство экономического развития
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует о проведении Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора 20 сентября 2017 год
23.08.2017 Росздравнадзор
Состояние всех госпитализированных после пожара в Ростове-на-Дону оценивается как средней степени тяжести.
23.08.2017 Кавказский Узел
1__upload_iblock_91f_91ff20f9f9b92d23b13cc83368d4c203 - Министерство культурыМежрегиональный художественный симпозиум «Национальный колорит единой страны.
23.08.2017 Министерство культуры
Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор, вынесенный Верховным судом РСО-Алания в отношении трех жителей с.Ногир Хугаева Руслана Константиновича,
22.08.2017 Прокуратура
Двое мужчин напали на 23-летнего милиционера Альберта Зебеляна после того, как он выписал одному из них штраф в Сухуме, сообщила Генпрокуратура Абхазии.
22.08.2017 Кавказский Узел
В перестрелке с силовиками в селе Пседах убиты, по предварительным данным, жители Ингушетии Бекхан Солтукиев и Микаил Чербижев, которые находились в розыске по делу о нападении на полицейских,
23.08.2017 Кавказский Узел
Приговор в отношении трех жителей Ногира, напавших на старика, оставлен без изменений - Газета Слово
Приговор в отношении трех жителей Ногира, напавших на старика, оставлен без изменений
Верховный суд России оставил без изменения приговор, вынесенный Верховным судом Северной Осетии в отношении трех жителей с. Ногир, которые мае текущего года были признаны виновными в совершении разбойного нападения,
Газета Слово
ИГ* напало на Испанию: 13 погибших, более 100 пострадавших - Газета Слово
ИГ* напало на Испанию: 13 погибших, более 100 пострадавших
Серия терактов произошла в четверг в Испании: основной удар экстремистов пришелся по Барселоне, где машина въехала в толпу в центре города.
Газета Слово
Суд обязал Никиташенко отработать 400 часов бесплатно - Газета Слово
Суд обязал Никиташенко отработать 400 часов бесплатно
    Советский суд Владикавказа приговорил за подлог документов бывшего и.о.
Газета Слово
JPG Файл - МВД Республики Северная Осетия – АланияНесмотря на загруженный график актер нашел время и пообщался с подростками В стенах республиканского Министерства внутренних дел состоялся творческий вечер с известным российским актером театра и кино Игорем Петренко.
23.08.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
На форуме «АртМашук» открылись творческие мастерские - Осетинское радиоВечером второго дня форума «АртМашук» участники получили уникальную возможность посетить творческие мастерские по направлениям «Живопись», «Вокальное искусство», «Инструментальное творчество», «Дизайн», «Театральное искусство»,
23.08.2017 Осетинское радио
«Два Крыла» - Осетинское радиоПри поддержке аппарата полномоченного представителя президента РФ в СКФО, Правительства КБР, Правительства КЧР второй ежегодный фестиваль фотографов и видеографов «Два Крыла» в текущем году пройдёт в Кабардино-Балкарии,
22.08.2017 Осетинское радио
Колиев озвучил Битарову проблемы Осетинского театра - Газета Слово
Колиев озвучил Битарову проблемы Осетинского театра
Новый художественный руководитель Осетинского театра рассказал о проблемах учреждения главе республики Вячеславу Битарову во время рабочей встречи.
Газета Слово
Пять спектаклей привезет Московский театр им. Маяковского в республику - Газета Слово
Пять спектаклей привезет Московский театр им. Маяковского в республику
Московский академический театр им. В. Маяковского покажет на гастролях в Северной Осетии  пять спектаклей.
Газета Слово
В Венгрии спели - Газета Слово
В Венгрии спели "Мæ Иры фæсивæд" и сыграли на осетинской арфе
  Осетинская делегация вернулась из Венгрии, где побывала на ежегодном грандиозном фестивале в городе Ясберень и поделилась со "Слово" впечатлениями от поездки.
Газета Слово
Черчесов: Если бы была возможность сыграть с сильным соперником, состав был бы другим - Осетинское радиоГлавный тренер сборной России в интервью обозревателю "СЭ" прокомментировал необычный состав на сентябрьском сборе и высказался о полярных ситуациях Кокорина и Дзюбы.
23.08.2017 Осетинское радио
ЦСКА Алана Дзагоева проверят на живучесть - Осетинское радиоМосковский ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет в ответной встрече швейцарский «Янг Бойз» в последнем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
23.08.2017 Осетинское радио
В последних матчах первого круга республиканского первенства по футболу «Металлург» продемонстрировал потрясающую результативность.
23.08.2017 Осетинское радио
Тима Туриева завоевала «серебро» летней Универсиады-2017 - Газета Слово
Тима Туриева завоевала «серебро» летней Универсиады-2017
Чемпионка мира-2013 по тяжелой атлетике 25-летняя Тима Туриева (ЦСКА) завоевала «серебро» на XXIX летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе (Китайская Республика), пишет  cska.ru.
Газета Слово
Дзагоев: ЧМ-2018 может стать последним для меня чемпионатом - Газета Слово
Дзагоев: ЧМ-2018 может стать последним для меня чемпионатом
  Полузащитник сборной России по футболу и ЦСКА Алан Дзагоев предположил, что чемпионат мира по футболу 2018 году может стать для него первым и последним ЧМ.
Газета Слово
Спорт.fm составил сборную России по футболу из осетинских игроков - Газета Слово
Спорт.fm составил сборную России по футболу из осетинских игроков
  Спорт.fm решил пофантазировать и составил национальную сборную по футболу полностью из представителей Осетии и показал, что из этого получится.
Газета Слово
В производстве отдела по расследованию преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта следственного управления УМВД России по г, Владикавказу РСО-Алания находится материал проверки по факту ДТП.
23.08.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Североосетинские полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по РСО-Алания задержали мужчину, занимавшегося незаконным изготовлением и оборотом оружия.
23.08.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Автоинспекторы  Северной Осетии напомнили автовладельцам о правилах перевозки детей - ГИБДДСегодня инспекторы по пропаганде УГИБДД МВД по РСО-Алания на дорогах г. Владикавказа провели профилактические беседы с водителями проезжающего автотранспорта на тему соблюдения правил дорожного движения.
23.08.2017 ГИБДД
ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ ОТМЕТИЛ ВЫСОКУЮ АКТИВНОСТЬ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ТУРЦИЕЙ - Министерство экономического развитияОб этом Алексей Груздев сообщил в своем выступлении в ходе панельной сессии «Межрегиональное сотрудничество: создание комфортной среды» на Измирской международной ярмарке.
23.08.2017 Министерство экономического развития
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует о проведении Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора 20 сентября 2017 год
23.08.2017 Росздравнадзор