Новости города БезФормата.Ru
Моздок
Главные новости
 
Задать вопрос?

ФЭРНЭЙДЗАГ УТ, ДЗАНСОЛТЭ!

УЫРЫССАГ  эмбисонды дзырдэуы: кэсаг агуры кэм арфдэр, адэймаг та – кэм хуыздэр бынат. Эвэццэгэн, Дзансолты Валодя эмэ Луизэ дэр афтэ хъуыды кодтой, сэ цэрэн бынэттэ Эрэфы районы Задалескы хъэуы куы ныууагътой эмэ Мэздэджы районы Винограднэйы хъэумэ куы ралыгъдысты, уэд. Валодяйы фэстэ ма уыдис кэстэр эфсымэр, эмэ уымэн дэр бинонты хъуыддаг кэныны афон эрхэццэ. Ирон эгъдаумэ гэсгэ, хистэр эфсымэр рахицэн бинонтэй эмэ 1984 азы ралыгъд хохӕй быдырмӕ. Эмэ сэ Ирыстоны кадджындэр зэд – Задалесчы Нана дэр зэрдэбынэй афэндараст кодта. Винограднэйы хъэуы сын уыдис хиуэттэ, эмэ уыдонэй хъуыстой, Винограднэйы колхозы хорз кусджытэ кэй хъэуы уый, хъэууон рынчындоны та - медицинон хотэ.

Размэ цэуэг нэ фэллайы, уэлдайдэр йэм рэсугъд фидэн куы фенхъэлмэ кэсы уэд. Луизэ эмэ Валодя дэр куыстой, фэллад нэ зыдтой. Валодя уайтагъд кусын райдыдта колхозы, Луизэ та мэйы фэстэ - хъэууон рынчындоны медицинон хойэ, фэстэдэр - фельдшерэй. Эмэ уэдэ цы ми кодтаиккой, сэ эртэ сабийы сэ хъуыдис хъомыл кэнын.

Иу афэдзы эрдэг цардысты эххуырст фатеры, стэй сын колхоз радта иу зэронд хэдзар. Бинонтэн сэ царды уавэр кэд гыццыл фӕхуыздӕр, уӕддӕр сӕ бӕллиц уыдис хи хӕдзар, хи къона самал кӕнын. Сэ ӕддэкуыстӕй уӕлдай ма ӕрыгон бинонтэ хӕдзары дӕр фыдӕбон кодтой. Хохаг лӕг ӕнӕ фосӕй куыд хъуамӕ цӕра, зӕгъгӕ, Валодя сабыргай фос дарын райдыдта. Луизӕ дӕр эмзонд уыдис йӕ цардӕмбалимӕ – сывӕллӕтты дӕр урссаг куыннӕ хъуыдис!

Уӕдмӕ лэппутӕ байрӕзтысты ӕмӕ уайтагъд кӕрӕдзийы фӕстӕ Винограднэйы скъоламӕ уайын райдыдтой. Бирӕ рахъуыды–бахъуыдыйы фӕстӕ Луизӕ сфӕнд кодта йа куыст рынчындонӕй раивын скъолайы медицинон хойы бынатмӕ. Йӕ мызд скъолайы кусгӕйӕ зынгэ къаддӕр уыдис, фӕлӕ, цӕмӕй лӕппутӕм йӕ цӕстӕнгас хуыздӕр дара, уый тыххэй рахастой бинонтэ ахӕм уынаффӕ.

Фырыхъулы хуызӕн лэппутэ - ӕфсымӕртӕ Игорь, Ирбег ӕмӕ Аркади тынг зӕрдӕргъӕвд уыдысты ахуырмӕ. Фыццаг скъола каст фӕцис Игорь эмэ бацыдис ахуырмӕ Цэгат Кавказы Хэххон-металлургон институты металлургон факультетмӕ. Дыууӕ азы фэстӕ та уыцы институты экономикон факультетмӕ бацыд ахуырмӕ Ирбег дӕр. Кӕд уӕдмӕ Дзансолты бинонтӕ цардысты сӕхи хӕдзары, уӕддӕр дыууӕ студенты зын дарын куыд нӕ уыдаид! Лӕппутӕ цӕргэ хиуӕттӕм кодтой, фӕлӕ уӕддӕр мад ӕмӕ фыд алы къуыри дӕр хӕдзары цыдӕриддӕр хойрагэй уыдис, уымэй хай ӕрвыстой сэ цотӕн. Уӕдӕ сӕ фӕндаггаг, эхцайы фӕрӕзтӕ дӕр куыд нӕ хъуыдис. Игорь антыстджынӕй каст фӕцис институт ӕмӕ кусынмӕ ацыд дард цэгатаг Норильскмӕ. Уыцы аз фӕци каст скъола ӕфсымӕрты кӕстӕр - Аркади дӕр. Эмэ уый та бацыдис Хъӕууон-хӕдзарадон институты юридикон факультетмӕ. Ныййарджытӕ та сӕ уӕззау уаргъ хастой дарддӕр эмэ кэд цы-фэнды тыхст уавӕрты уыдысты, уӕддӕр сын сӕ цоты хорз ахуыр сӕ зӕрдӕтӕ рухс кодта. Эгъдауджын эфсымӕртӕ иттӕг хорз бӕрӕггӕнӕнтимӕ фесты каст институт. Фӕстӕдӕр ма райстой дыккаг уэлдӕр ахуырад дӕр. Никуы батыхсын кодтой са ныййарджыты. Суанг ма хӕдзармӕ цӕугӕйӕ дӕр-иу фыццаг сӕ мады афарстой, ома фӕндаггагӕй уӕ куы батыхсын кӕнӕм, зӕгъгӕ, - уыдысты бонзонгӕ. Луизӕ ныр дӕр йӕ цэстытӕ доны разилы, йэ цардыбонтӕ йӕ зӕрдыл куы ӕрлэууынц, уӕд. Нэ дзы рох кӕны йе ‘фсин ӕмӕ йӕ ныййарӕг мады ӕххуыстэ. Дыууӕ нанайы-иу арӕх арӕвдыдтой сӕ цоты цоты, рухс дзӕнӕты бадӕнт сӕ дыууӕ дӕр.

Хуыцауӕн табу уӕд, ралӕг сты Дзансолты ӕфсымӕртӕ. Хистӕр Игорь у Норильскы ӕрзӕтыссӕн фабрикӕйы хицау, йӕ дӕлбар кусы ӕртӕ мин адӕймагӕй фылдӕр, йэ куысты фэдыл арэх вэййы хорзэхгонд. Ирбег кусы Мӕздӕджы хъалонтӕ ӕмбырдгӕнӕн инспекцийы хайады хицауӕй. Кӕстӕр Аркадий дӕр кусы уым, уый та у инспекцийы разамонӕджы хӕдивӕг. Алкӕмӕн дӕр сэ ис бинонтӕ. Ницы хъуаг уадзынц Дзансолты кӕстӕртӕ сӕ ныййарджыты, на рох кэныц сӕ фыдӕлты зӕддоны бынат - Задалескы хъӕуы кувӕндон дӕр, ӕрвылаз эм цӕуынц, сӕхи йыл фӕдзӕхсынц.

Тынг амондджын хонынц сӕхи Валодя эмэ Луизӕ сӕ бирӕ фыдӕбон дзӕгъӕлы кӕй нӕ фӕцис, уый тыххӕй. Канд сӕ фырттӕй нӕ, фӕлӕ сӕ чындзытӕй дӕр сты тынг разы. Раст цыма хӕрз хотэ сты афтӕ А эмэ О йӕ цӕрынц. Хистӕр чындз - Индирэ у Тинаты Руслан эмэ Азӕйы чызг, йӕ кӕстӕр файнустытӕн у фӕзминаг йӕ уӕздандзинадӕй. Дыккаг чындз Лианӕ - Хъэрджынты Васили эмэ Райӕйы чызг (хъыгагӕн, Райӕ хӕрзӕрӕджы ӕнӕнхъӕлӕджы йӕ цардӕй ахицӕн ис, рухсаг уӕд). Лианӕ эдзухдӕр худӕнбылӕй кӕсы, Хуыцау йын бирӕ худӕн ӕмӕ хъазӕн бонтӕ раттӕд. Кӕстӕр чындз Мӕдинӕ Хъӕбӕлоты Володя эмэ Джульеттӕйы чызг, йӕ хистӕр файнустыты хорз миниуджытӕй алцӕмӕй дӕр ӕххӕст у. Уый ныр у йэхэдэг хэдзары эфсин (цэрынц Мэздэджы), эмэ йын энтысы. Стыр арфӕ кӕнынц Луизэ эмэ Валодя сӕ чындзыты ныййарджытӕн. Эвӕццӕгӕн, чындзыты хорз ӕфсинӕй кӕнгӕ дӕр у. Луизӕ йӕхӕдӕг дӕр фӕзминаг чындз уыдис мыггаджы ӕхсӕн. Стыр аргъ кодта йе ‘фсин ӕмӕ йӕ хицауӕн, кад эмэ радимӕ фэцард семӕ эмэ ныр йӕ кӕстӕртӕн дӕр амоны царды фӕзилӕнты раст фӕндаг иртасын. Бирӕ азты дӕргъы кусы хистӕр медицинон хойӕ. Йэ цардэмбал Валодя та кусы Винограднэйы хъэуы астэуккаг скъолайы директоры хэдивэгэй. Хъомыл кӕнынц сӕ цоты цот: ӕртӕ лӕппуйы ӕмӕ ӕртӕ чызджы. Хуыцау сӕ ноджыдӕр дард уӕрӕх ацӕуын кӕнӕд!

Адӕмы уарзынц, эмэ сӕ адӕм дӕр уарзынц. Уарзгӕ чи кӕны, уый йӕхӕдӕг дӕр уарзыны аккаг у. Эмӕ уымӕн вӕййы уарзӕгой зӕрдӕ амондджындӕр.

ЛАЛЫТЫ Лейлэ, Винограднэйы астэуккаг скъолайы ирон эвзаджы ахуыргэнэг.

(В семье Володи и Луизы Дзансоловых из с. Виноградного – трое сыновей, три невестки, три внука и три внучки…)

 

В ходе контртеррористической операции в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии убиты пять предполагаемых боевиков, сообщили в НАК.
18.12.2017 Кавказский Узел
В Турмонский заказник Северной Осетии выпустили 11 благородных оленей - Газета СловоВ Турмонский заказник, расположенный в Дигорском районе, выпущено 11 благородных оленей.
18.12.2017 Газета Слово
Тхэквондисты из Северной Осетии завоевали пять золотых медалей - ГТРК АланияВ Казани прошел чемпионат ЦС спортивного общества "Динамо"по тхэквондо. Команда Северной Осетии, принявшая участие в соревнованиях, добилась хорошего результата, заняв второе общекомандное место.
18.12.2017 ГТРК Алания
В Дигоре при поддержке местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам района - Единая РоссияИнициатором мероприятия выступила Территориальная избирательная комиссия.
18.12.2017 Единая Россия
Год гражданской обороны: как позвонить в Службу спасения? - ГУ МЧСВ жизни каждого человека может случиться непредвиденная ситуация, самостоятельно справиться с которой невозможно.
18.12.2017 ГУ МЧС
39-летний выходец из Грузии Георгий Куштанашвили, известный как Салахуддин Шишани, был убит в сирийской провинции Хамас, сообщили сегодня грузинские масс-медиа.
18.12.2017 Кавказский Узел
Развивать студенческое самоуправление - Министерство образования и наукиАктуальные вопросы развития студенческого самоуправления рассматривались на совещании республиканской методической секции заместителей директоров по учебно-воспитательной работе образовательных учреждений среднего профес
18.12.2017 Министерство образования и науки
Мосгорсуд продлил до 30 декабря срок ареста бывшего главы Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова, а его дело направил в Ростовский военный суд, сообщил «Черновик».
18.12.2017 Кавказский Узел
Суд первой инстанции общей юрисдикции административных районов Эребуни-Нубарашен рассмотрит громкое дело о взятке.
18.12.2017 Кавказский Узел
Злоумышленник, снимая деньги с карты, попытался скрыть свою внешность, надев медицинскую маску и шапку, однако методы конспирации ему не помогли.
18.12.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Росгвардейцы задержали во Владикавказе молодого человека, избившего девушку - Газета Слово
Росгвардейцы задержали во Владикавказе молодого человека, избившего девушку
Бойцы Северо-Осетинской Росгвардии задержали местного жителя, избившего девушку.
Газета Слово
Во Владикавказе пять человек госпитализированы из-за отравления угарным газом
  Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом во Владикавказе.
Газета Слово
Причастный к 25 убийствам член банды Гагиева отправлен на лечение - Газета Слово
Причастный к 25 убийствам член банды Гагиева отправлен на лечение
Член банды Аслана Гагиева, при активном участии которого были совершены 25 убийств и ряд похищений, решением суда отправлен на принудительное лечение, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Газета Слово
4d1445b63c - Министерство культуры22 декабря в 18.00 в Республиканском дворце детского творчества (ул.Ленина,2) состоится авторский вечер и выставка картин заслуженного деятеля искусств РСО-Алания, лауреата национальной премии «Яблоко Нартов»,
15.12.2017 Министерство культуры
Бывший футболист «Алании» станет героем фильма - ГТРК АланияНа телеканале «Матч ТВ» стартовал показ цикла документальных фильмов под названием «Утомленные славой» об известных российских футболистах.
15.12.2017 ГТРК Алания
Жители республики смогут посмотреть «Кино без барьеров» - Газета СловоКинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров. Эхо Владикавказ» впервые пройдет в Северной Осетии.
15.12.2017 Газета Слово
Иранские музыканты выступили в госфилармонии - Газета Слово
Иранские музыканты выступили в госфилармонии
В рамках Международной практической конференции «Иран — Северный Кавказ», популярный у себя на родине песенный коллектив «Мунисан» приехал с концертом во Владикавказ.
Газета Слово
Руководитель ансамбля Зелимхан Козаев стал одним из 15 лауреатов премии Российской Федерации - Газета Слово
Руководитель ансамбля Зелимхан Козаев стал одним из 15 лауреатов премии Российской Федерации
Художественный руководитель детской школы танца «Владикавказские Аланы» Зелимхан Козаев стал лауреатом премии правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества.
Газета Слово
Валерий Гергиев возглавит оркестр музыкального фестиваля в Вербье - Газета Слово
Валерий Гергиев возглавит оркестр музыкального фестиваля в Вербье
Дирижер Валерий Гергиев займет в 2018 году пост руководителя оркестра Международного музыкального фестиваля в Вербье (Швейцария) — одного из самых престижных музыкальных смотров, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.
Газета Слово
DSC02744 - Министерство труда и социального развития12.12.2017г. в 11:00 прошел спортивный праздник «Малые Олимпийские и Паралимпийские игры».
18.12.2017 Министерство труда и социального развития
Осетинские армрестлеры стали лучшими на всероссийском турнире - Газета СловоСборная Осетии стала сильнейшей, завоевав 16 наград и переходящий Кубок Всероссийского турнира «Кубок Дружбы Калмыкии» по армрестлингу в Элисте.
18.12.2017 Газета Слово
Махачкалинский клуб "Анжи" покидают футболисты Адлан Кацаев и нападающий Константин Базелюк.
18.12.2017 Кавказский Узел
Канадский хоккеист Кристофер Ли назвал первую шайбу россиян в матче Кубка Первого канала везением - Газета Слово
Канадский хоккеист Кристофер Ли назвал первую шайбу россиян в матче Кубка Первого канала везением
Российским хоккеистам повезло в моменте с первой шайбой в ворота сборной Канады в матче Кубка Первого канала.
Газета Слово
«Звезды» осетинского футбола сошлись на стадионе «Спартак» - Газета Слово
«Звезды» осетинского футбола сошлись на стадионе «Спартак»
Матч «Легенды Алании», который в настоящее время проходит на стадионе «Спартак», взорвал присутствующих своей энергией и зрелищностью.
Газета Слово
Молодежь призвали никогда не пробовать наркотики - Газета Слово
Молодежь призвали никогда не пробовать наркотики
Во Дворце культуры"Металлург" прошла очередная акция для молодежи "Скажи наркотикам нет", организованная общественным благотворительным фондом "Спасательный круг".
Газета Слово
В ходе контртеррористической операции в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии убиты пять предполагаемых боевиков, сообщили в НАК.
18.12.2017 Кавказский Узел
В Турмонский заказник Северной Осетии выпустили 11 благородных оленей - Газета СловоВ Турмонский заказник, расположенный в Дигорском районе, выпущено 11 благородных оленей.
18.12.2017 Газета Слово
Тхэквондисты из Северной Осетии завоевали пять золотых медалей - ГТРК АланияВ Казани прошел чемпионат ЦС спортивного общества "Динамо"по тхэквондо. Команда Северной Осетии, принявшая участие в соревнованиях, добилась хорошего результата, заняв второе общекомандное место.
18.12.2017 ГТРК Алания
В Дигоре при поддержке местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам района - Единая РоссияИнициатором мероприятия выступила Территориальная избирательная комиссия.
18.12.2017 Единая Россия
Год гражданской обороны: как позвонить в Службу спасения? - ГУ МЧСВ жизни каждого человека может случиться непредвиденная ситуация, самостоятельно справиться с которой невозможно.
18.12.2017 ГУ МЧС