Новости города БезФормата.Ru
Моздок
Главные новости
 
Задать вопрос?

ФЭРНЭЙДЗАГ УТ, ДЗАНСОЛТЭ!

УЫРЫССАГ  эмбисонды дзырдэуы: кэсаг агуры кэм арфдэр, адэймаг та – кэм хуыздэр бынат. Эвэццэгэн, Дзансолты Валодя эмэ Луизэ дэр афтэ хъуыды кодтой, сэ цэрэн бынэттэ Эрэфы районы Задалескы хъэуы куы ныууагътой эмэ Мэздэджы районы Винограднэйы хъэумэ куы ралыгъдысты, уэд. Валодяйы фэстэ ма уыдис кэстэр эфсымэр, эмэ уымэн дэр бинонты хъуыддаг кэныны афон эрхэццэ. Ирон эгъдаумэ гэсгэ, хистэр эфсымэр рахицэн бинонтэй эмэ 1984 азы ралыгъд хохӕй быдырмӕ. Эмэ сэ Ирыстоны кадджындэр зэд – Задалесчы Нана дэр зэрдэбынэй афэндараст кодта. Винограднэйы хъэуы сын уыдис хиуэттэ, эмэ уыдонэй хъуыстой, Винограднэйы колхозы хорз кусджытэ кэй хъэуы уый, хъэууон рынчындоны та - медицинон хотэ.

Размэ цэуэг нэ фэллайы, уэлдайдэр йэм рэсугъд фидэн куы фенхъэлмэ кэсы уэд. Луизэ эмэ Валодя дэр куыстой, фэллад нэ зыдтой. Валодя уайтагъд кусын райдыдта колхозы, Луизэ та мэйы фэстэ - хъэууон рынчындоны медицинон хойэ, фэстэдэр - фельдшерэй. Эмэ уэдэ цы ми кодтаиккой, сэ эртэ сабийы сэ хъуыдис хъомыл кэнын.

Иу афэдзы эрдэг цардысты эххуырст фатеры, стэй сын колхоз радта иу зэронд хэдзар. Бинонтэн сэ царды уавэр кэд гыццыл фӕхуыздӕр, уӕддӕр сӕ бӕллиц уыдис хи хӕдзар, хи къона самал кӕнын. Сэ ӕддэкуыстӕй уӕлдай ма ӕрыгон бинонтэ хӕдзары дӕр фыдӕбон кодтой. Хохаг лӕг ӕнӕ фосӕй куыд хъуамӕ цӕра, зӕгъгӕ, Валодя сабыргай фос дарын райдыдта. Луизӕ дӕр эмзонд уыдис йӕ цардӕмбалимӕ – сывӕллӕтты дӕр урссаг куыннӕ хъуыдис!

Уӕдмӕ лэппутӕ байрӕзтысты ӕмӕ уайтагъд кӕрӕдзийы фӕстӕ Винограднэйы скъоламӕ уайын райдыдтой. Бирӕ рахъуыды–бахъуыдыйы фӕстӕ Луизӕ сфӕнд кодта йа куыст рынчындонӕй раивын скъолайы медицинон хойы бынатмӕ. Йӕ мызд скъолайы кусгӕйӕ зынгэ къаддӕр уыдис, фӕлӕ, цӕмӕй лӕппутӕм йӕ цӕстӕнгас хуыздӕр дара, уый тыххэй рахастой бинонтэ ахӕм уынаффӕ.

Фырыхъулы хуызӕн лэппутэ - ӕфсымӕртӕ Игорь, Ирбег ӕмӕ Аркади тынг зӕрдӕргъӕвд уыдысты ахуырмӕ. Фыццаг скъола каст фӕцис Игорь эмэ бацыдис ахуырмӕ Цэгат Кавказы Хэххон-металлургон институты металлургон факультетмӕ. Дыууӕ азы фэстӕ та уыцы институты экономикон факультетмӕ бацыд ахуырмӕ Ирбег дӕр. Кӕд уӕдмӕ Дзансолты бинонтӕ цардысты сӕхи хӕдзары, уӕддӕр дыууӕ студенты зын дарын куыд нӕ уыдаид! Лӕппутӕ цӕргэ хиуӕттӕм кодтой, фӕлӕ уӕддӕр мад ӕмӕ фыд алы къуыри дӕр хӕдзары цыдӕриддӕр хойрагэй уыдис, уымэй хай ӕрвыстой сэ цотӕн. Уӕдӕ сӕ фӕндаггаг, эхцайы фӕрӕзтӕ дӕр куыд нӕ хъуыдис. Игорь антыстджынӕй каст фӕцис институт ӕмӕ кусынмӕ ацыд дард цэгатаг Норильскмӕ. Уыцы аз фӕци каст скъола ӕфсымӕрты кӕстӕр - Аркади дӕр. Эмэ уый та бацыдис Хъӕууон-хӕдзарадон институты юридикон факультетмӕ. Ныййарджытӕ та сӕ уӕззау уаргъ хастой дарддӕр эмэ кэд цы-фэнды тыхст уавӕрты уыдысты, уӕддӕр сын сӕ цоты хорз ахуыр сӕ зӕрдӕтӕ рухс кодта. Эгъдауджын эфсымӕртӕ иттӕг хорз бӕрӕггӕнӕнтимӕ фесты каст институт. Фӕстӕдӕр ма райстой дыккаг уэлдӕр ахуырад дӕр. Никуы батыхсын кодтой са ныййарджыты. Суанг ма хӕдзармӕ цӕугӕйӕ дӕр-иу фыццаг сӕ мады афарстой, ома фӕндаггагӕй уӕ куы батыхсын кӕнӕм, зӕгъгӕ, - уыдысты бонзонгӕ. Луизӕ ныр дӕр йӕ цэстытӕ доны разилы, йэ цардыбонтӕ йӕ зӕрдыл куы ӕрлэууынц, уӕд. Нэ дзы рох кӕны йе ‘фсин ӕмӕ йӕ ныййарӕг мады ӕххуыстэ. Дыууӕ нанайы-иу арӕх арӕвдыдтой сӕ цоты цоты, рухс дзӕнӕты бадӕнт сӕ дыууӕ дӕр.

Хуыцауӕн табу уӕд, ралӕг сты Дзансолты ӕфсымӕртӕ. Хистӕр Игорь у Норильскы ӕрзӕтыссӕн фабрикӕйы хицау, йӕ дӕлбар кусы ӕртӕ мин адӕймагӕй фылдӕр, йэ куысты фэдыл арэх вэййы хорзэхгонд. Ирбег кусы Мӕздӕджы хъалонтӕ ӕмбырдгӕнӕн инспекцийы хайады хицауӕй. Кӕстӕр Аркадий дӕр кусы уым, уый та у инспекцийы разамонӕджы хӕдивӕг. Алкӕмӕн дӕр сэ ис бинонтӕ. Ницы хъуаг уадзынц Дзансолты кӕстӕртӕ сӕ ныййарджыты, на рох кэныц сӕ фыдӕлты зӕддоны бынат - Задалескы хъӕуы кувӕндон дӕр, ӕрвылаз эм цӕуынц, сӕхи йыл фӕдзӕхсынц.

Тынг амондджын хонынц сӕхи Валодя эмэ Луизӕ сӕ бирӕ фыдӕбон дзӕгъӕлы кӕй нӕ фӕцис, уый тыххӕй. Канд сӕ фырттӕй нӕ, фӕлӕ сӕ чындзытӕй дӕр сты тынг разы. Раст цыма хӕрз хотэ сты афтӕ А эмэ О йӕ цӕрынц. Хистӕр чындз - Индирэ у Тинаты Руслан эмэ Азӕйы чызг, йӕ кӕстӕр файнустытӕн у фӕзминаг йӕ уӕздандзинадӕй. Дыккаг чындз Лианӕ - Хъэрджынты Васили эмэ Райӕйы чызг (хъыгагӕн, Райӕ хӕрзӕрӕджы ӕнӕнхъӕлӕджы йӕ цардӕй ахицӕн ис, рухсаг уӕд). Лианӕ эдзухдӕр худӕнбылӕй кӕсы, Хуыцау йын бирӕ худӕн ӕмӕ хъазӕн бонтӕ раттӕд. Кӕстӕр чындз Мӕдинӕ Хъӕбӕлоты Володя эмэ Джульеттӕйы чызг, йӕ хистӕр файнустыты хорз миниуджытӕй алцӕмӕй дӕр ӕххӕст у. Уый ныр у йэхэдэг хэдзары эфсин (цэрынц Мэздэджы), эмэ йын энтысы. Стыр арфӕ кӕнынц Луизэ эмэ Валодя сӕ чындзыты ныййарджытӕн. Эвӕццӕгӕн, чындзыты хорз ӕфсинӕй кӕнгӕ дӕр у. Луизӕ йӕхӕдӕг дӕр фӕзминаг чындз уыдис мыггаджы ӕхсӕн. Стыр аргъ кодта йе ‘фсин ӕмӕ йӕ хицауӕн, кад эмэ радимӕ фэцард семӕ эмэ ныр йӕ кӕстӕртӕн дӕр амоны царды фӕзилӕнты раст фӕндаг иртасын. Бирӕ азты дӕргъы кусы хистӕр медицинон хойӕ. Йэ цардэмбал Валодя та кусы Винограднэйы хъэуы астэуккаг скъолайы директоры хэдивэгэй. Хъомыл кӕнынц сӕ цоты цот: ӕртӕ лӕппуйы ӕмӕ ӕртӕ чызджы. Хуыцау сӕ ноджыдӕр дард уӕрӕх ацӕуын кӕнӕд!

Адӕмы уарзынц, эмэ сӕ адӕм дӕр уарзынц. Уарзгӕ чи кӕны, уый йӕхӕдӕг дӕр уарзыны аккаг у. Эмӕ уымӕн вӕййы уарзӕгой зӕрдӕ амондджындӕр.

ЛАЛЫТЫ Лейлэ, Винограднэйы астэуккаг скъолайы ирон эвзаджы ахуыргэнэг.

(В семье Володи и Луизы Дзансоловых из с. Виноградного – трое сыновей, три невестки, три внука и три внучки…)

 

Почти 80 млн руб получила республика от штрафов за нарушения ПДД водителями за полгода - Газета Слово  С начала 2017 года по материалам ГИБДД в бюджет республики поступило 79 млн руб от штрафов за нарушение правил дорожного движения водителями автомобилей,
21.07.2017 Газета Слово
Белавенцев пообещал помочь реанимировать проект - Газета СловоПолномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев пообещал оказать необходимую помощь для реализации горно-рекреационного комплекса "Мамисон" в Алагирском районе Северной Осетии, сообщает Интерфакс.
21.07.2017 Газета Слово
Сурх Дигора - Администрация РСО-АМинистр образования Северной Осетии Ирина Азимова проинспектировала ход ремонтных работ в ГКОУ «Надежда» в селе Дур-Дур.
21.07.2017 Администрация РСО-А
DSC 0527 - Администрация РСО-АПредседатель Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев провёл встречу с представителями газоснабжающей компании по вопросу строительства газопровода Унал-Фиагдон.
21.07.2017 Администрация РСО-А
IMG_3200 - Духовное управление мусульманСегодня впервые г.Саратов посетил сопредседатель Совета муфтиев России, глава Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия Хаджимурат Гацалов.
21.07.2017 Духовное управление мусульман
В Северной Осетии могут появиться сразу три туроператора - Газета Слово  В ближайшее время комитет по туризму Северной Осетии планирует сформировать сразу три коммерческих туроператора, об этом газете «Слово» рассказал председатель ведомства Вильям Гагиев.
21.07.2017 Газета Слово
Разговоры о том, что место Александра Тотоонова в Совете Федерации займет Арсен Фадзаев являются преждевременными, однако возможность замены представляющего Северную Осетию сенатора исключать нельзя,
21.07.2017 Кавказский Узел
Суд приговорил жителя Дагестана Гаджиева к четырем годам колонии, признав его виновным в исполнении поручений боевиков, действовавших в Хунзахском районе республики, и незаконном хранении боеприпасов.
22.07.2017 Кавказский Узел
Полицейский, до смерти избивший жену, взят под стражу - Газета СловоСуд поместил под стражу сотдрудника ДПС,   который до смерти избил собственную жену, об этом сообщает ГТРК "Алания".
20.07.2017 Газета Слово
68-летняя жительница Хостинского района Сочи, обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, предстанет перед судом для решения вопроса о принудительном лечении, заявили следователи.
21.07.2017 Кавказский Узел
Во Владикавказе лейтенант полиции избил жену на почве ревности - Газета Слово
Во Владикавказе лейтенант полиции избил жену на почве ревности
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении лейтенанта полиции, инспектора ГИБДД Северной Осетии, который подозревается в избиении собственной жены на почве ревности.
Газета Слово
Жительница Северной Осетии украла 40 000 у пенсионерки - Газета Слово
Жительница Северной Осетии украла 40 000 у пенсионерки
Женщина выманила у пенсионерки деньги, рассказав ей о кредите с низкой ставкой, сообщает пресс-служба МВД   Из материалов дела стало известно, что в октябре 2015 года 33-летняя жительница Осетии,
Газета Слово
15-летняя девочка угорела в с/т - Газета Слово
15-летняя девочка угорела в с/т "Весна"
15-летняя девочка погибла от отравления газом в садоводческом товариществе «Весна» .
Газета Слово
IMG_1243 - Министерство культурыГосударственный академический ансамбль танца «Алан» представил зрителям обновленную программу.
22.07.2017 Министерство культуры
IMG_0996 - Министерство культуры20 июля состоялось закрытие сезона Национального государственного оркестра народных инструментов РСО-Алания под руководством Булата Газданова.
21.07.2017 Министерство культуры
В Даргавсе открылся музей национальной Осетинской культуры - Газета СловоС традиционным бытом осетин, который сейчас уже редко встретишь в современных семьях, теперь можно ближе познакомиться в новом музее в Даргавсе.
21.07.2017 Газета Слово
Навели мосты - Газета Слово
Навели мосты
Северо-осетинская делегация вернулась восторженной и впечатленной из Азербайджана, где проходил международный фестиваль фольклорного танца «Мост дружбы».
Газета Слово
В Венгрии сыграют на осетинской арфе - Газета Слово
В Венгрии сыграют на осетинской арфе
© Фото: АиФ Воссозданный древний аланский музыкальный инструмент - дуадастанон фандыр подарят Ясскому музею в Венгрии.
Газета Слово
Руководство республики обещает приложить все усилия для сохранения творческих коллективов Госфилармонии - Газета Слово
Руководство республики обещает приложить все усилия для сохранения творческих коллективов Госфилармонии
Руководство Северной Осетии намерено сохранить все творческие коллективы филармонии, и обеспечить их всеми необходимыми для творчества условиями,
Газета Слово
У Алана Дзагоева небольшой икроножный спазм - Осетинское радиоГенеральный директор ЦСКА после матча с "Локомотивом" (1:3) отметил, что команда допустила много брака в игре, а также высказал мнение по дисквалификации Романа Еременко и состоянии Алана Дзагоева.
22.07.2017 Осетинское радио
Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене (Кучина) выиграла турнир «Бриллиантовой лиги» в Монако.
22.07.2017 Кавказский Узел
Команда Дзагоева ЦСКА обыграет «Локомотив» в два мяча, но лёгким матч не будет - Осетинское радиоИзвестный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от предстоящего дерби между ЦСКА и «Локомотивом», которое состоится 21 июля.
21.07.2017 Осетинское радио
Осетинские сумоисты Казиев, Маргиев и Кудзоев выступят на Всемирных играх - Газета Слово
Осетинские сумоисты Казиев, Маргиев и Кудзоев выступят на Всемирных играх
Сумоисты из Осетии в составе сборной России отправились в Польшу на международные соревнования по видам спорта, не входящим в Олимпийскую программу, сообщает пресс-служба Минспорта республики.
Газета Слово
Осетинские спортсмены выступят на чемпионате мира, первенствах Европы и России - Газета Слово
Осетинские спортсмены выступят на чемпионате мира, первенствах Европы и России
Спортсмены из Осетии будут представлять Россию на первенстве Европы по вольной борьбе и чемпионате мира по борьбе на поясах, а так же выступят на чемпионате России по тяжелой атлетике, сообщает пресс-служба Минспорта республики.
Газета Слово
Ерохин завершил аланский ультразабег - Газета Слово
Ерохин завершил аланский ультразабег
Ультрамарафонист Дмитрий Ерохин завершил накануне ночью первый Аланский забег.
Газета Слово
Почти 80 млн руб получила республика от штрафов за нарушения ПДД водителями за полгода - Газета Слово  С начала 2017 года по материалам ГИБДД в бюджет республики поступило 79 млн руб от штрафов за нарушение правил дорожного движения водителями автомобилей,
21.07.2017 Газета Слово
Белавенцев пообещал помочь реанимировать проект - Газета СловоПолномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев пообещал оказать необходимую помощь для реализации горно-рекреационного комплекса "Мамисон" в Алагирском районе Северной Осетии, сообщает Интерфакс.
21.07.2017 Газета Слово
Сурх Дигора - Администрация РСО-АМинистр образования Северной Осетии Ирина Азимова проинспектировала ход ремонтных работ в ГКОУ «Надежда» в селе Дур-Дур.
21.07.2017 Администрация РСО-А
DSC 0527 - Администрация РСО-АПредседатель Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев провёл встречу с представителями газоснабжающей компании по вопросу строительства газопровода Унал-Фиагдон.
21.07.2017 Администрация РСО-А
IMG_3200 - Духовное управление мусульманСегодня впервые г.Саратов посетил сопредседатель Совета муфтиев России, глава Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия Хаджимурат Гацалов.
21.07.2017 Духовное управление мусульман