Новости города БезФормата.Ru
Моздок
Главные новости
 
Задать вопрос?

ФЭРНЭЙДЗАГ УТ, ДЗАНСОЛТЭ!

УЫРЫССАГ  эмбисонды дзырдэуы: кэсаг агуры кэм арфдэр, адэймаг та – кэм хуыздэр бынат. Эвэццэгэн, Дзансолты Валодя эмэ Луизэ дэр афтэ хъуыды кодтой, сэ цэрэн бынэттэ Эрэфы районы Задалескы хъэуы куы ныууагътой эмэ Мэздэджы районы Винограднэйы хъэумэ куы ралыгъдысты, уэд. Валодяйы фэстэ ма уыдис кэстэр эфсымэр, эмэ уымэн дэр бинонты хъуыддаг кэныны афон эрхэццэ. Ирон эгъдаумэ гэсгэ, хистэр эфсымэр рахицэн бинонтэй эмэ 1984 азы ралыгъд хохӕй быдырмӕ. Эмэ сэ Ирыстоны кадджындэр зэд – Задалесчы Нана дэр зэрдэбынэй афэндараст кодта. Винограднэйы хъэуы сын уыдис хиуэттэ, эмэ уыдонэй хъуыстой, Винограднэйы колхозы хорз кусджытэ кэй хъэуы уый, хъэууон рынчындоны та - медицинон хотэ.

Размэ цэуэг нэ фэллайы, уэлдайдэр йэм рэсугъд фидэн куы фенхъэлмэ кэсы уэд. Луизэ эмэ Валодя дэр куыстой, фэллад нэ зыдтой. Валодя уайтагъд кусын райдыдта колхозы, Луизэ та мэйы фэстэ - хъэууон рынчындоны медицинон хойэ, фэстэдэр - фельдшерэй. Эмэ уэдэ цы ми кодтаиккой, сэ эртэ сабийы сэ хъуыдис хъомыл кэнын.

Иу афэдзы эрдэг цардысты эххуырст фатеры, стэй сын колхоз радта иу зэронд хэдзар. Бинонтэн сэ царды уавэр кэд гыццыл фӕхуыздӕр, уӕддӕр сӕ бӕллиц уыдис хи хӕдзар, хи къона самал кӕнын. Сэ ӕддэкуыстӕй уӕлдай ма ӕрыгон бинонтэ хӕдзары дӕр фыдӕбон кодтой. Хохаг лӕг ӕнӕ фосӕй куыд хъуамӕ цӕра, зӕгъгӕ, Валодя сабыргай фос дарын райдыдта. Луизӕ дӕр эмзонд уыдис йӕ цардӕмбалимӕ – сывӕллӕтты дӕр урссаг куыннӕ хъуыдис!

Уӕдмӕ лэппутӕ байрӕзтысты ӕмӕ уайтагъд кӕрӕдзийы фӕстӕ Винограднэйы скъоламӕ уайын райдыдтой. Бирӕ рахъуыды–бахъуыдыйы фӕстӕ Луизӕ сфӕнд кодта йа куыст рынчындонӕй раивын скъолайы медицинон хойы бынатмӕ. Йӕ мызд скъолайы кусгӕйӕ зынгэ къаддӕр уыдис, фӕлӕ, цӕмӕй лӕппутӕм йӕ цӕстӕнгас хуыздӕр дара, уый тыххэй рахастой бинонтэ ахӕм уынаффӕ.

Фырыхъулы хуызӕн лэппутэ - ӕфсымӕртӕ Игорь, Ирбег ӕмӕ Аркади тынг зӕрдӕргъӕвд уыдысты ахуырмӕ. Фыццаг скъола каст фӕцис Игорь эмэ бацыдис ахуырмӕ Цэгат Кавказы Хэххон-металлургон институты металлургон факультетмӕ. Дыууӕ азы фэстӕ та уыцы институты экономикон факультетмӕ бацыд ахуырмӕ Ирбег дӕр. Кӕд уӕдмӕ Дзансолты бинонтӕ цардысты сӕхи хӕдзары, уӕддӕр дыууӕ студенты зын дарын куыд нӕ уыдаид! Лӕппутӕ цӕргэ хиуӕттӕм кодтой, фӕлӕ уӕддӕр мад ӕмӕ фыд алы къуыри дӕр хӕдзары цыдӕриддӕр хойрагэй уыдис, уымэй хай ӕрвыстой сэ цотӕн. Уӕдӕ сӕ фӕндаггаг, эхцайы фӕрӕзтӕ дӕр куыд нӕ хъуыдис. Игорь антыстджынӕй каст фӕцис институт ӕмӕ кусынмӕ ацыд дард цэгатаг Норильскмӕ. Уыцы аз фӕци каст скъола ӕфсымӕрты кӕстӕр - Аркади дӕр. Эмэ уый та бацыдис Хъӕууон-хӕдзарадон институты юридикон факультетмӕ. Ныййарджытӕ та сӕ уӕззау уаргъ хастой дарддӕр эмэ кэд цы-фэнды тыхст уавӕрты уыдысты, уӕддӕр сын сӕ цоты хорз ахуыр сӕ зӕрдӕтӕ рухс кодта. Эгъдауджын эфсымӕртӕ иттӕг хорз бӕрӕггӕнӕнтимӕ фесты каст институт. Фӕстӕдӕр ма райстой дыккаг уэлдӕр ахуырад дӕр. Никуы батыхсын кодтой са ныййарджыты. Суанг ма хӕдзармӕ цӕугӕйӕ дӕр-иу фыццаг сӕ мады афарстой, ома фӕндаггагӕй уӕ куы батыхсын кӕнӕм, зӕгъгӕ, - уыдысты бонзонгӕ. Луизӕ ныр дӕр йӕ цэстытӕ доны разилы, йэ цардыбонтӕ йӕ зӕрдыл куы ӕрлэууынц, уӕд. Нэ дзы рох кӕны йе ‘фсин ӕмӕ йӕ ныййарӕг мады ӕххуыстэ. Дыууӕ нанайы-иу арӕх арӕвдыдтой сӕ цоты цоты, рухс дзӕнӕты бадӕнт сӕ дыууӕ дӕр.

Хуыцауӕн табу уӕд, ралӕг сты Дзансолты ӕфсымӕртӕ. Хистӕр Игорь у Норильскы ӕрзӕтыссӕн фабрикӕйы хицау, йӕ дӕлбар кусы ӕртӕ мин адӕймагӕй фылдӕр, йэ куысты фэдыл арэх вэййы хорзэхгонд. Ирбег кусы Мӕздӕджы хъалонтӕ ӕмбырдгӕнӕн инспекцийы хайады хицауӕй. Кӕстӕр Аркадий дӕр кусы уым, уый та у инспекцийы разамонӕджы хӕдивӕг. Алкӕмӕн дӕр сэ ис бинонтӕ. Ницы хъуаг уадзынц Дзансолты кӕстӕртӕ сӕ ныййарджыты, на рох кэныц сӕ фыдӕлты зӕддоны бынат - Задалескы хъӕуы кувӕндон дӕр, ӕрвылаз эм цӕуынц, сӕхи йыл фӕдзӕхсынц.

Тынг амондджын хонынц сӕхи Валодя эмэ Луизӕ сӕ бирӕ фыдӕбон дзӕгъӕлы кӕй нӕ фӕцис, уый тыххӕй. Канд сӕ фырттӕй нӕ, фӕлӕ сӕ чындзытӕй дӕр сты тынг разы. Раст цыма хӕрз хотэ сты афтӕ А эмэ О йӕ цӕрынц. Хистӕр чындз - Индирэ у Тинаты Руслан эмэ Азӕйы чызг, йӕ кӕстӕр файнустытӕн у фӕзминаг йӕ уӕздандзинадӕй. Дыккаг чындз Лианӕ - Хъэрджынты Васили эмэ Райӕйы чызг (хъыгагӕн, Райӕ хӕрзӕрӕджы ӕнӕнхъӕлӕджы йӕ цардӕй ахицӕн ис, рухсаг уӕд). Лианӕ эдзухдӕр худӕнбылӕй кӕсы, Хуыцау йын бирӕ худӕн ӕмӕ хъазӕн бонтӕ раттӕд. Кӕстӕр чындз Мӕдинӕ Хъӕбӕлоты Володя эмэ Джульеттӕйы чызг, йӕ хистӕр файнустыты хорз миниуджытӕй алцӕмӕй дӕр ӕххӕст у. Уый ныр у йэхэдэг хэдзары эфсин (цэрынц Мэздэджы), эмэ йын энтысы. Стыр арфӕ кӕнынц Луизэ эмэ Валодя сӕ чындзыты ныййарджытӕн. Эвӕццӕгӕн, чындзыты хорз ӕфсинӕй кӕнгӕ дӕр у. Луизӕ йӕхӕдӕг дӕр фӕзминаг чындз уыдис мыггаджы ӕхсӕн. Стыр аргъ кодта йе ‘фсин ӕмӕ йӕ хицауӕн, кад эмэ радимӕ фэцард семӕ эмэ ныр йӕ кӕстӕртӕн дӕр амоны царды фӕзилӕнты раст фӕндаг иртасын. Бирӕ азты дӕргъы кусы хистӕр медицинон хойӕ. Йэ цардэмбал Валодя та кусы Винограднэйы хъэуы астэуккаг скъолайы директоры хэдивэгэй. Хъомыл кӕнынц сӕ цоты цот: ӕртӕ лӕппуйы ӕмӕ ӕртӕ чызджы. Хуыцау сӕ ноджыдӕр дард уӕрӕх ацӕуын кӕнӕд!

Адӕмы уарзынц, эмэ сӕ адӕм дӕр уарзынц. Уарзгӕ чи кӕны, уый йӕхӕдӕг дӕр уарзыны аккаг у. Эмӕ уымӕн вӕййы уарзӕгой зӕрдӕ амондджындӕр.

ЛАЛЫТЫ Лейлэ, Винограднэйы астэуккаг скъолайы ирон эвзаджы ахуыргэнэг.

(В семье Володи и Луизы Дзансоловых из с. Виноградного – трое сыновей, три невестки, три внука и три внучки…)

 

Молодежь Северной Осетии на Всемирном фестивале в Сочи встретила высоких гостей пирогами и танцами - Глава РеспубликиСмотрите также: Вячеслав Битаров: Участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов смогут изменить мир к лучшему Стенд Северной Осетии,
22.10.2017 Глава Республики
НПО "Международная прозрачность" зафиксировала сбор данных избирателей на двух избирательных участках в Грузии.
22.10.2017 Кавказский Узел
Лариса Гергиева высказалась о безразличии осетинских чиновников к происходящему в культуре - Газета СловоХудожественный руководитель республиканского Театра оперы и балета Лариса Гергиева выказала недовольство безразличием чиновников, которые не уделяют внимание культурным мероприятиям в области музыки, проходящим в республике.
21.10.2017 Газета Слово
Сотрудники Госавтоинспекции Правобережного района провели профилактическое мероприятие «Ребенок-главный пассажир!» - ГИБДДВ связи с этим, в центре г. Беслана сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Правобережному району провели профилактические мероприятия «Ребенок-главный пассажир!».
21.10.2017 ГИБДД
Семи женщинам, вернувшимся из Сирии в Грозный, будет оформлена явка с повинной, что позволит им избежать уголовной ответственности по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях, сообщили в МВД.
21.10.2017 Кавказский Узел
В Правобережном районе республики прошел прием граждан - Единая РоссияРегиональная Общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А Медведева провела очередной прием жителей, в котором приняли участие руководитель приемной Роберт Джелиев, депутат Парламента РСО-Алания Зелим Ватаев,
21.10.2017 Единая Россия
В Правобережном районе прошел флэш-моб - ГИБДДСнижение детского дорожно-транспортного травматизма одна из приоритетных задач Госавтоинспекции.
21.10.2017 ГИБДД
JPG Файл - МВД Республики Северная Осетия – АланияВ настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям.
21.10.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Одна из гражданок находилась в Федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.
21.10.2017 МВД Республики Северная Осетия – Алания
Двое военнослужащих Армии обороны получили 20 октября смертельные ранения из-за неправильного обращения с оружием, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.
21.10.2017 Кавказский Узел
На «Верхнем Ларсе» задержана вербовщица в ИГИЛ - Газета Слово
На «Верхнем Ларсе» задержана вербовщица в ИГИЛ
Силовики Северной Осетии в пассажиропотоке пункта пропуска Верхний Ларс выявили иностранку, причастную к деятельности международных террористических организаций, об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ.
Газета Слово
Житель Ольгинского до смерти избил знакомого и бросил в овраг
Житель Ольгинского избил до смерти своего знакомого из Брута и бросил в овраг.
Газета Слово
Лариса Гергиева высказалась о безразличии осетинских чиновников к происходящему в культуре - Газета СловоХудожественный руководитель республиканского Театра оперы и балета Лариса Гергиева выказала недовольство безразличием чиновников, которые не уделяют внимание культурным мероприятиям в области музыки, проходящим в республике.
21.10.2017 Газета Слово
Молодежь Северной Осетии на Всемирном фестивале в Сочи встретила высоких гостей пирогами и танцами - Глава РеспубликиСмотрите также: Вячеслав Битаров: Участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов смогут изменить мир к лучшему Стенд Северной Осетии,
22.10.2017 Глава Республики
DSC_6907_0 - Министерство культуры18 октября состоялось первое заседание обновленного состава комиссии по сохранению и развитию осетинского языка при Главе РСО-Алания, в котором принял участие министр культуры Р.Мильдзихов .
21.10.2017 Министерство культуры
В Сочи продемонстрировали осетинский национальный костюм под песню финалиста Евровидения-2017 - Газета Слово
В Сочи продемонстрировали осетинский национальный костюм под песню финалиста Евровидения-2017
На закрытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи участники из Северной Осетии представили традиционные осетинские свадебные костюмы.
Газета Слово
Фонд культуры им. Бориса Галати выкупит записи композитора, хранящиеся в Питере - Газета Слово
Фонд культуры им. Бориса Галати выкупит записи композитора, хранящиеся в Питере
Фонд культуры имени первого профессионального осетинского композитора Бориса Галати, выигравшего более миллиона рублей президентского гранта, заявил о том,
Газета Слово
В Алагирском районе возродили советскую традицию - Газета Слово
В Алагирском районе возродили советскую традицию
Доска почета с фотографиями тружеников Алагирского района впервые создана в республике со времен Советского Союза, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Аслана Бекоева,
Газета Слово
Во Владикавказе стартовал 39-й всероссийский турнир по вольной борьбе на призы двукратного Олимпийского чемпиона Сослана Андиева.
20.10.2017 ГТРК Алания
Гассиев о бое с Влодарчиком: готовлюсь к тяжелым 12 раундам - ГТРК АланияЧемпион мира по боксу по версии IBF Мурат Гассиев считает, что в каждом поединке нужно быть готовым принять любой рисунок боя, поэтому он готовится к тяжелым 12 раундам с поляком Кшиштофом Влодарчиком.
20.10.2017 ГТРК Алания
Турнир по футболу в ЭМК - Министерство образования и наукиВ Эльхотовском колледже прошел турнир по футболу. Футбол – это любимый вид спорта в колледже.
20.10.2017 Министерство образования и науки
Спортсмены из Осетии стали чемпионами мира по паратхэквондо - Газета Слово
Спортсмены из Осетии стали чемпионами мира по паратхэквондо
Спортсмены из Осетии Спартак Газзаев и Сакинат Магомедова получили звание чемпионов мира по паратхэквондо, сообщает Sputnik.
Газета Слово
Гассиев: я готов выиграть турнир WBSS, хочу стать абсолютным чемпионом мира - Газета Слово
Гассиев: я готов выиграть турнир WBSS, хочу стать абсолютным чемпионом мира
Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев решительно настроен выиграть турнир WBSS.
Газета Слово
Карелин исполнил мечту осетинского участника фестиваля молодежи в Сочи - Газета Слово
Карелин исполнил мечту осетинского участника фестиваля молодежи в Сочи
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат госдумы Александр Карелин исполнил мечту участника  Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, представляющего Северную Осетию Георгия Акоева.
Газета Слово
Молодежь Северной Осетии на Всемирном фестивале в Сочи встретила высоких гостей пирогами и танцами - Глава РеспубликиСмотрите также: Вячеслав Битаров: Участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов смогут изменить мир к лучшему Стенд Северной Осетии,
22.10.2017 Глава Республики
НПО "Международная прозрачность" зафиксировала сбор данных избирателей на двух избирательных участках в Грузии.
22.10.2017 Кавказский Узел
Лариса Гергиева высказалась о безразличии осетинских чиновников к происходящему в культуре - Газета СловоХудожественный руководитель республиканского Театра оперы и балета Лариса Гергиева выказала недовольство безразличием чиновников, которые не уделяют внимание культурным мероприятиям в области музыки, проходящим в республике.
21.10.2017 Газета Слово
Сотрудники Госавтоинспекции Правобережного района провели профилактическое мероприятие «Ребенок-главный пассажир!» - ГИБДДВ связи с этим, в центре г. Беслана сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Правобережному району провели профилактические мероприятия «Ребенок-главный пассажир!».
21.10.2017 ГИБДД
Семи женщинам, вернувшимся из Сирии в Грозный, будет оформлена явка с повинной, что позволит им избежать уголовной ответственности по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях, сообщили в МВД.
21.10.2017 Кавказский Узел