Новости города БезФормата.Ru
Моздок
Главные новости
 
Задать вопрос?

ФЭРНЭЙДЗАГ УТ, ДЗАНСОЛТЭ!

УЫРЫССАГ  эмбисонды дзырдэуы: кэсаг агуры кэм арфдэр, адэймаг та – кэм хуыздэр бынат. Эвэццэгэн, Дзансолты Валодя эмэ Луизэ дэр афтэ хъуыды кодтой, сэ цэрэн бынэттэ Эрэфы районы Задалескы хъэуы куы ныууагътой эмэ Мэздэджы районы Винограднэйы хъэумэ куы ралыгъдысты, уэд. Валодяйы фэстэ ма уыдис кэстэр эфсымэр, эмэ уымэн дэр бинонты хъуыддаг кэныны афон эрхэццэ. Ирон эгъдаумэ гэсгэ, хистэр эфсымэр рахицэн бинонтэй эмэ 1984 азы ралыгъд хохӕй быдырмӕ. Эмэ сэ Ирыстоны кадджындэр зэд – Задалесчы Нана дэр зэрдэбынэй афэндараст кодта. Винограднэйы хъэуы сын уыдис хиуэттэ, эмэ уыдонэй хъуыстой, Винограднэйы колхозы хорз кусджытэ кэй хъэуы уый, хъэууон рынчындоны та - медицинон хотэ.

Размэ цэуэг нэ фэллайы, уэлдайдэр йэм рэсугъд фидэн куы фенхъэлмэ кэсы уэд. Луизэ эмэ Валодя дэр куыстой, фэллад нэ зыдтой. Валодя уайтагъд кусын райдыдта колхозы, Луизэ та мэйы фэстэ - хъэууон рынчындоны медицинон хойэ, фэстэдэр - фельдшерэй. Эмэ уэдэ цы ми кодтаиккой, сэ эртэ сабийы сэ хъуыдис хъомыл кэнын.

Иу афэдзы эрдэг цардысты эххуырст фатеры, стэй сын колхоз радта иу зэронд хэдзар. Бинонтэн сэ царды уавэр кэд гыццыл фӕхуыздӕр, уӕддӕр сӕ бӕллиц уыдис хи хӕдзар, хи къона самал кӕнын. Сэ ӕддэкуыстӕй уӕлдай ма ӕрыгон бинонтэ хӕдзары дӕр фыдӕбон кодтой. Хохаг лӕг ӕнӕ фосӕй куыд хъуамӕ цӕра, зӕгъгӕ, Валодя сабыргай фос дарын райдыдта. Луизӕ дӕр эмзонд уыдис йӕ цардӕмбалимӕ – сывӕллӕтты дӕр урссаг куыннӕ хъуыдис!

Уӕдмӕ лэппутӕ байрӕзтысты ӕмӕ уайтагъд кӕрӕдзийы фӕстӕ Винограднэйы скъоламӕ уайын райдыдтой. Бирӕ рахъуыды–бахъуыдыйы фӕстӕ Луизӕ сфӕнд кодта йа куыст рынчындонӕй раивын скъолайы медицинон хойы бынатмӕ. Йӕ мызд скъолайы кусгӕйӕ зынгэ къаддӕр уыдис, фӕлӕ, цӕмӕй лӕппутӕм йӕ цӕстӕнгас хуыздӕр дара, уый тыххэй рахастой бинонтэ ахӕм уынаффӕ.

Фырыхъулы хуызӕн лэппутэ - ӕфсымӕртӕ Игорь, Ирбег ӕмӕ Аркади тынг зӕрдӕргъӕвд уыдысты ахуырмӕ. Фыццаг скъола каст фӕцис Игорь эмэ бацыдис ахуырмӕ Цэгат Кавказы Хэххон-металлургон институты металлургон факультетмӕ. Дыууӕ азы фэстӕ та уыцы институты экономикон факультетмӕ бацыд ахуырмӕ Ирбег дӕр. Кӕд уӕдмӕ Дзансолты бинонтӕ цардысты сӕхи хӕдзары, уӕддӕр дыууӕ студенты зын дарын куыд нӕ уыдаид! Лӕппутӕ цӕргэ хиуӕттӕм кодтой, фӕлӕ уӕддӕр мад ӕмӕ фыд алы къуыри дӕр хӕдзары цыдӕриддӕр хойрагэй уыдис, уымэй хай ӕрвыстой сэ цотӕн. Уӕдӕ сӕ фӕндаггаг, эхцайы фӕрӕзтӕ дӕр куыд нӕ хъуыдис. Игорь антыстджынӕй каст фӕцис институт ӕмӕ кусынмӕ ацыд дард цэгатаг Норильскмӕ. Уыцы аз фӕци каст скъола ӕфсымӕрты кӕстӕр - Аркади дӕр. Эмэ уый та бацыдис Хъӕууон-хӕдзарадон институты юридикон факультетмӕ. Ныййарджытӕ та сӕ уӕззау уаргъ хастой дарддӕр эмэ кэд цы-фэнды тыхст уавӕрты уыдысты, уӕддӕр сын сӕ цоты хорз ахуыр сӕ зӕрдӕтӕ рухс кодта. Эгъдауджын эфсымӕртӕ иттӕг хорз бӕрӕггӕнӕнтимӕ фесты каст институт. Фӕстӕдӕр ма райстой дыккаг уэлдӕр ахуырад дӕр. Никуы батыхсын кодтой са ныййарджыты. Суанг ма хӕдзармӕ цӕугӕйӕ дӕр-иу фыццаг сӕ мады афарстой, ома фӕндаггагӕй уӕ куы батыхсын кӕнӕм, зӕгъгӕ, - уыдысты бонзонгӕ. Луизӕ ныр дӕр йӕ цэстытӕ доны разилы, йэ цардыбонтӕ йӕ зӕрдыл куы ӕрлэууынц, уӕд. Нэ дзы рох кӕны йе ‘фсин ӕмӕ йӕ ныййарӕг мады ӕххуыстэ. Дыууӕ нанайы-иу арӕх арӕвдыдтой сӕ цоты цоты, рухс дзӕнӕты бадӕнт сӕ дыууӕ дӕр.

Хуыцауӕн табу уӕд, ралӕг сты Дзансолты ӕфсымӕртӕ. Хистӕр Игорь у Норильскы ӕрзӕтыссӕн фабрикӕйы хицау, йӕ дӕлбар кусы ӕртӕ мин адӕймагӕй фылдӕр, йэ куысты фэдыл арэх вэййы хорзэхгонд. Ирбег кусы Мӕздӕджы хъалонтӕ ӕмбырдгӕнӕн инспекцийы хайады хицауӕй. Кӕстӕр Аркадий дӕр кусы уым, уый та у инспекцийы разамонӕджы хӕдивӕг. Алкӕмӕн дӕр сэ ис бинонтӕ. Ницы хъуаг уадзынц Дзансолты кӕстӕртӕ сӕ ныййарджыты, на рох кэныц сӕ фыдӕлты зӕддоны бынат - Задалескы хъӕуы кувӕндон дӕр, ӕрвылаз эм цӕуынц, сӕхи йыл фӕдзӕхсынц.

Тынг амондджын хонынц сӕхи Валодя эмэ Луизӕ сӕ бирӕ фыдӕбон дзӕгъӕлы кӕй нӕ фӕцис, уый тыххӕй. Канд сӕ фырттӕй нӕ, фӕлӕ сӕ чындзытӕй дӕр сты тынг разы. Раст цыма хӕрз хотэ сты афтӕ А эмэ О йӕ цӕрынц. Хистӕр чындз - Индирэ у Тинаты Руслан эмэ Азӕйы чызг, йӕ кӕстӕр файнустытӕн у фӕзминаг йӕ уӕздандзинадӕй. Дыккаг чындз Лианӕ - Хъэрджынты Васили эмэ Райӕйы чызг (хъыгагӕн, Райӕ хӕрзӕрӕджы ӕнӕнхъӕлӕджы йӕ цардӕй ахицӕн ис, рухсаг уӕд). Лианӕ эдзухдӕр худӕнбылӕй кӕсы, Хуыцау йын бирӕ худӕн ӕмӕ хъазӕн бонтӕ раттӕд. Кӕстӕр чындз Мӕдинӕ Хъӕбӕлоты Володя эмэ Джульеттӕйы чызг, йӕ хистӕр файнустыты хорз миниуджытӕй алцӕмӕй дӕр ӕххӕст у. Уый ныр у йэхэдэг хэдзары эфсин (цэрынц Мэздэджы), эмэ йын энтысы. Стыр арфӕ кӕнынц Луизэ эмэ Валодя сӕ чындзыты ныййарджытӕн. Эвӕццӕгӕн, чындзыты хорз ӕфсинӕй кӕнгӕ дӕр у. Луизӕ йӕхӕдӕг дӕр фӕзминаг чындз уыдис мыггаджы ӕхсӕн. Стыр аргъ кодта йе ‘фсин ӕмӕ йӕ хицауӕн, кад эмэ радимӕ фэцард семӕ эмэ ныр йӕ кӕстӕртӕн дӕр амоны царды фӕзилӕнты раст фӕндаг иртасын. Бирӕ азты дӕргъы кусы хистӕр медицинон хойӕ. Йэ цардэмбал Валодя та кусы Винограднэйы хъэуы астэуккаг скъолайы директоры хэдивэгэй. Хъомыл кӕнынц сӕ цоты цот: ӕртӕ лӕппуйы ӕмӕ ӕртӕ чызджы. Хуыцау сӕ ноджыдӕр дард уӕрӕх ацӕуын кӕнӕд!

Адӕмы уарзынц, эмэ сӕ адӕм дӕр уарзынц. Уарзгӕ чи кӕны, уый йӕхӕдӕг дӕр уарзыны аккаг у. Эмӕ уымӕн вӕййы уарзӕгой зӕрдӕ амондджындӕр.

ЛАЛЫТЫ Лейлэ, Винограднэйы астэуккаг скъолайы ирон эвзаджы ахуыргэнэг.

(В семье Володи и Луизы Дзансоловых из с. Виноградного – трое сыновей, три невестки, три внука и три внучки…)

 

Участники шествия памяти Бориса Немцова в Москве потребовали найти и наказать заказчика убийства политика.
25.02.2018 Кавказский Узел
С Днем защитника Отечества! - СКГМИ(ГТУ)Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты СКГМИ! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
22.02.2018 СКГМИ(ГТУ)
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков на Мемориале Славы - Единая РоссияВ преддверии Дня защитника Отечества в Северной Осетии почтили память воинов, павших на полях сражений.
22.02.2018 Единая Россия
Опасность схода лавин сохранится до 26 февраля. По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, лавины могут пройти в горах на уровне выше 1500 метров над уровнем моря.
24.02.2018 Кавказский Узел
В цхинвальской больнице умер Арчил Татунашвили, который был задержан по подозрению в подготовке диверсии, сообщили сегодня в КГБ Южной Осетии.
23.02.2018 Кавказский Узел
Член ЦИК РФ Сиябшах Шапиев положительно оценил подготовку к выборам Президента в Северной Осетии - Глава РеспубликиГлава Северной Осетии Вячеслав Битаров встретился с членом Центральной избирательной комиссии РФ Сиябшахом Шапиевым .
22.02.2018 Глава Республики
Юнармейцы из Осетии в День защитника Отечества встретились с Шойгу - Газета СловоАктивисты юнармейского движения Северной Осетии, принимающие участие в Первом Всероссийском молодежном патриотическом форум"Я-ЮНАРМИЯ", в День защитника Отечества встретились с министром обороны России Сергеем Шойгу.
23.02.2018 Газета Слово
Срок ареста Аргама Овикяна, задержанного после захвата в заложники ребенка в армавирском детском саду "Манушак", продлен на два месяца.
25.02.2018 Кавказский Узел
Два человека погибли и двое ранены сегодня в результате аварии на автодороге Кашары - Морозовск.
25.02.2018 Кавказский Узел
Бывший министр труда, занятости и соцразвития Ингушетии Багауддин Маршани скончался в своем доме, его жена и ребенок госпитализированы, сообщили следователи.
25.02.2018 Кавказский Узел
В Росгвардии Северной Осетии почтили память погибших сослуживцев - Газета Слово
В Росгвардии Северной Осетии почтили память погибших сослуживцев
В Управлении Росгвардии Северной Осетии  состоялся митинг, посвященный зачислению навечно в списки личного состава сержанта милиции Руслана Захарова и младшего лейтенанта милиции Игоря Бондарева,
Газета Слово
Полицейского в Дзуарикау ранили ножом, когда тот пытался предотвратить нападение отца на сына - Газета Слово
Полицейского в Дзуарикау ранили ножом, когда тот пытался предотвратить нападение отца на сына
Ранее судимый житель Дзуарикау ранил ножом полицейского, который прибыл разрешить семейный конфликт.
Газета Слово
Самыми  популярными преступлениям в Осетии  стали кражи и мошенничества - Газета Слово
Самыми популярными преступлениям в Осетии стали кражи и мошенничества
Согласно статистике, предоставленной на сайте Росстата по Северной Осетии, в республике за 2017 год было зарегистрировано  1341 краж и 785 фактов мошенничества.
Газета Слово
Власти Ростова-на-Дону не озаботились адекватной реставрацией исторических зданий даже перед Чемпионатом мира по футболу, уникальные памятники архитектуры оказались на грани исчезновения,
25.02.2018 Кавказский Узел
IMG_8505[1] - Министерство культурыВ селении Комсомольское Кировского района после капительного ремонта открылся Дом культуры.
22.02.2018 Министерство культуры
20180222_170940 - Министерство культурыК 100-летнему юбилею Сараби Чехоева вышел в свет его роман в стихах «Цæр!», под редакцией Т.Техова.
22.02.2018 Министерство культуры
Дирижера Мариинского театра Корчмара покорила осетинская публика - Газета Слово
Дирижера Мариинского театра Корчмара покорила осетинская публика
  Дирижер Мариинского театра Леонид Корчмар, давший концерт на сцене госфилармонии с симфоническим оркестром филиала Мариинки, был покорен осетинской публикой.
Газета Слово
«Алан» выступит на сцене Московского Дома музыки - Газета Слово
«Алан» выступит на сцене Московского Дома музыки
Государственный  академический  ансамбль  танца «Алан», чьи   танцевальные номера на протяжении  вот  уже восьми десятилетий остаются эталонными образцами осетинской хореографии,
Газета Слово
Доносить добро легко - Газета Слово
Доносить добро легко
Российский актёр, кинорежиссёр и общественный деятель Антон Богданов, известность которому принесла роль Антохи в популярном молодежном сериале «Реальные пацаны» рассказал на мастер-классе во Владикавказе  о том,
Газета Слово
Российские хоккеисты завоевали золото олимпиады - Газета СловоВ финале зимних олимпийских игр российские хоккеисты стали лучшими. Со счётом 4:3 наша сборная обыграла сборную Германии и впервые за 26 лет завоевала золото олимпиады.
25.02.2018 Газета Слово
МОК не разрешил россиянам пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады - Газета СловоМеждународный олимпийский комитет (МОК) не стал отменять решение о дисквалификации Олимпийского комитета России до конца Олимпиады в Пхенчхане, сообщается на сайте МОК.
25.02.2018 Газета Слово
Футбольный клуб "Торпедо" из Кутаиси обыграл в финале Суперкубка Грузии команду "Чихура" из Сачхере со счетом 2:1 и впервые завоевал Суперкубок страны.
25.02.2018 Кавказский Узел
Юнармейцы из Осетии встретились с Шойгу в День защитника Отечества - Газета Слово
Юнармейцы из Осетии встретились с Шойгу в День защитника Отечества
Активисты юнармейского движения Северной Осетии, принимающие участие в Первом Всероссийском молодежном патриотическом форум"Я-ЮНАРМИЯ", в День защитника Отечества встретились с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Газета Слово
Юнармейцы из Осетии в День защитника Отечества встретились с Шойгу - Газета Слово
Юнармейцы из Осетии в День защитника Отечества встретились с Шойгу
Активисты юнармейского движения Северной Осетии, принимающие участие в Первом Всероссийском молодежном патриотическом форум"Я-ЮНАРМИЯ", в День защитника Отечества встретились с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Газета Слово
Осетинские силовики определили лучших лыжников - Газета Слово
Осетинские силовики определили лучших лыжников
Сотрудники МВД и органов безопасности впервые в истории республики приняли участие в соревнованиях по горнолыжному слалому.
Газета Слово
Участники шествия памяти Бориса Немцова в Москве потребовали найти и наказать заказчика убийства политика.
25.02.2018 Кавказский Узел
С Днем защитника Отечества! - СКГМИ(ГТУ)Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты СКГМИ! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
22.02.2018 СКГМИ(ГТУ)
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков на Мемориале Славы - Единая РоссияВ преддверии Дня защитника Отечества в Северной Осетии почтили память воинов, павших на полях сражений.
22.02.2018 Единая Россия
Опасность схода лавин сохранится до 26 февраля. По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, лавины могут пройти в горах на уровне выше 1500 метров над уровнем моря.
24.02.2018 Кавказский Узел
В цхинвальской больнице умер Арчил Татунашвили, который был задержан по подозрению в подготовке диверсии, сообщили сегодня в КГБ Южной Осетии.
23.02.2018 Кавказский Узел